Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в Аптеки ЗАПАД

(Политика за поверителност)

 

 

    Аптеки ЗАПАД функционира като търговско име на верига аптеки и обхваща предприятия, чийто документооборот се организира и администрира чрез възлагане от името на „ТМТ Фарма груп“ ЕООД, а информационните масиви са внедрени на сървър, находящ се при „ТМТ Фарма груп“ ЕООД.

 

    Настоящата Политика за поверителност е приложима за всички Дружества, упражняващи търговска дейност под търговското име Аптеки ЗАПАД, чието изброяване ще бъде посочено като приложение към настоящия документ и подлежи на изменение/допълване, в случай на промяна.  

 

    Аптеки ЗАПАД зачита неприкосновеността на личния живот на пациентите и служителите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на медицински услуги (отпускане на лекарствени средства) и осъществяване на други, свързани с това дейности.

 

    Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

    Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://www.aptekizapad.bg/

 

    Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице, което е клиент и желае закупуване на лекарствени средства, предлагани в аптеката, както и ако сте служители при администратора.

 

Данни за Администратора: „ТМТ Фарма груп“ ЕООД, ЕИК 204898362, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4002, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В.

 

Предмет на дейност: Търговия на дребно с лекарствени продукти;

Управител: Милена Каменова

Данни за контакт с „ТМТ Фарма груп“ ЕООД, ЕИК 204898362, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4002, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В

Телефон: 0887 85 85 58

Ел. поща: zapadoffice@aptekizapad.bg

Интернет страница: https://www.aptekizapad.bg/

Длъжностно лице по защита на данните: Светлин Власов

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: svetlin@dpo-consult.eu

Телефон: 089 789 60 61

 

I. Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:

 

Категория ОБЩИ лични данни:

 

 1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на задълженията по трудовото и/или гражданско правоотношение и изпълнение на основната дейност на администратора: търговия на дребно с лекарствени продукти.

За персонала:

 

 • Три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон, адрес и/или адрес на електронната поща за връзка с лицето, наето по трудово/гражданско правоотношение;
 • Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • Номер, дата на издаване, издател на документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността: диплома за завършено образование, удостоверение за допълнителна квалификация, медицинско свидетелство за годност за заемане на длъжността, свидетелство за съдимост – за удостоверяване на липса на пречки за заемане на длъжността и др. под.
 • Данни, събирани относно плащане на трудово възнаграждение: банкова сметка и друга банкова или платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащанията на трудово възнаграждение и други, свързани с трудовото/гражданско правоотношение;
 • Данни за здравословното състояние на лицата: диагнози по болнични листове и ТЕЛК-решения;
 • Три имена и ЕГН на деца.

 

    Данните се получават в изпълнение на задълженията по действащото трудово, осигурително, гражданско, данъчно законодателство, с цел законосъобразното възникване, осъществяване и прекратяване на трудови и/или граждански правоотношения и с цел спазването на процедурите за здраве и безопасност.

 

За пациентите:

 

 • относно физическата идентичност на пациентите (имена, ЕГН, възраст и адрес на пациента, подпис на пациента)
 • относно здравословното състояние, съставляващи специална категория лични данни (заболяване, съгласно международната класификация на болестите (МКБ), бременност и кърмене; предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели);

Данните се получават чрез представяне от страна на пациентите на рецепти, протоколи и рецептурни книжки и/или друга медицинска документация; документи за самоличност.

 

2.  Данни, изготвени и генерирани от Аптеки ЗАПАД в процеса на изпълнение на трудовото правоотношение и в процеса на продажба на лекарствените средства.

 

За персонала:

 

 • Информация за вида и съдържанието на Трудови/Граждански договори и допълнителни споразумения и всяка друга информация, свързана с трудовото/служебно правоотношение;
 • Служебна бележка за доходи (при поискване от служителя);
 • Удостоверение за пенсиониране (при поискване от служителя);
 • Нареждане за масово плащане: във връзка с превод по банкова сметка на дължими възнаграждения по трудови/граждански правоотношения
 • Видеозапис в работните помещения на Аптеки ЗАПАД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано осъществяване на дейностите на служителите в аптеката;

За пациентите:

 

 • Три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон;
 • Данни за здравословното състояние на лицата: предписани лекарствени средства;

Категория ЧУВСТВИТЕЛНИ лични данни:

 

Съгласно чл. 9 § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 – здравословно състояние.

 

II. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 

Аптеки ЗАПАД обработва данните Ви за следните цели:

 

За персонала:

 

 • Идентифициране на лице при сключване, изменение и прекратяване на трудов/граждански договор с лечебното заведение;
 • Удостоверяване на съответствие с критериите за заемане на длъжността.

    Информацията се събира от лицето и е необходима и ще се ползва за целите на възникването и изпълнението на трудовото/гражданско правоотношение.

 

Предоставяне на лични данни на персонала на трети лица:

 

 • НАП във връзка с изчисляване на възнагражденията, в т.ч. начислените данъци и осигуровки, на служителите;
 • НОИ във връзка с изчисляване на обезщетенията на служителите;
 • Главна инспекция по труда, НОИ и МВР, във връзка с трудови злополуки и/или професионални заболявания;
 • Служба по трудова медицина – във връзка със задължението на работодателя да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина;
 • Други държавни и общински органи и/или институции, във връзка със законови задължения към тях и/или във връзка със законови искания от тях за информация, която касае служители, клиенти и/или доставчици на Възложителя, в които се съдържат лични данни.
 • Банки, за нуждите на плащане по банков път на възнаграждения, обезщетения и други, свързани с изпълнението на трудовото/гражданско правоотношение;
 • Лица, които по възлагане от „ТМТ Фарма груп“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни;
 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на компютърни системи и бази данни;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

 

За пациентите:

 

 • Обработването на лични данни от страна на Аптеки ЗАПАД е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, съгласно чл. 6, ал.1 т. Г от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Обработването на личните данни е с оглед изпълнение на основното предназначение на администратора – отпускане (продажба) на лекарствени средства – грижа за живота и здравето на хората, която дейност е изцяло в обществен интерес.
 • Данните, които Аптеки ЗАПАД събира, обработва и съхранява са необходими и за обезпечаване на здравноосигурителните права на пациентите.
 • Данните, с които Аптеки ЗАПАД разполага за пациентите, могат да включват:

 

    Личните данни, които се събират и обработват, са относно физическата идентичност на пациентите (имена, ЕГН, възраст и адрес на пациента, подпис на пациента) и данни относно здравословното състояние, съставляващи специална категория лични данни (заболяване, съгласно международната класификация на болестите (МКБ), бременност и кърмене; предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели)

    Данните се получават чрез представяне от страна на пациентите на рецепти, протоколи и рецептурни книжки и/или друга медицинска документация; документи за самоличност.

 

Използване на информацията, касаеща пациентите:

 • За да бъдат извършвани информирани решения по отношение на предоставянето на лекарствени продукти на пациентите;
 • За да бъде подсигурено ефективното и безопасното лечение на пациентите;
 • За осъществяването на ефективно взаимодействие с други организации, имащи отношение към здравето на пациентите;
 • За осъществяване на същинската дейност по опазване живота и здравето на гражданите;
 • За целите на вътрешни и външни одити и проверки от публични органи;
 • За целите на ефективното финансово управление на публични средства.

 

Предостявяне на лични данни на пациенти на трети лица:

 • Данните се използват единствено за изпълнение на задълженията за отпускане, регистриране, отчитане пред НЗОК, ИАЛ и РЗИ на лекарствени продукти по лекарско предписание.
 • Лица, които по възлагане от Аптеки ЗАПАД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни;
 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на компютърни системи и бази данни;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

 

За ОН-лайн търговия

 

В настоящия раздел, Политиката за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: https://aptekizapad.bg/ („Сайта“), във връзка с закупуването на изделия, предлагани за продажба от Аптеки ЗАПАД, достъпни на секция на сайта Е-АПТЕКА.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед възможността за закупуване на предлаганите от нас изделия, посредством използването на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Аптеки ЗАПАД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

Категории лични данни,

 

1. Аптеки ЗАПАД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

1.1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес и други); 

1.2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

1.3. Финансова информация (банкова сметка и други, в случай, че такива се изискват); 

1.4. Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

1.5. Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер и др.);

1.6. Данни за сключване на договор за продажба (име, ЕГН и др.).

2. Аптеки ЗАПАД може да обработва данни, изготвени и генерирани от Аптеки ЗАПАД в процеса на предоставяне на услугите:

2.1. данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

2.2. данни за предпочитаните от Вас стоки;

2.3. Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 

2.4. Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

2.5. Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

2.6. Запис на глас - обаждания, направени към телефоните за контакт Видеозапис при посещение в Аптеките или в седалището на Дружеството;

2.7. Звукозапис, видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Аптеки ЗАПАД.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Аптеки ЗАПАД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Аптеки ЗАПАД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

 

Цели и правни основания за обработване на лични данни


1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Аптеки ЗАПАД обработва данните Ви за следните цели: 

1) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

2) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;

3) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

4) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;

5) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.

6) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

7) Плащане на задължения, управление на събиранията на вземанията;

8)  Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Аптеки ЗАПАД обработва данните Ви за следните цели: 

1) Издаване на фактури;

2)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

3) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

4) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;

5) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Аптеки ЗАПАД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

1) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

2) Директен маркетинг на продукти и услуги, както следва:

- Абонамент за промоционални предложения (активности) – чрез маркиране/избор на нарочно организирано поле (чекбокс): поле, визуализирано при направата на он-лайн поръчка, преди завършека;

- Абонамент за промокаталог: месечно издание – самостоятелно поле, неизискващо он-лайн пазаруване; възможност за абонамент по избор

    Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за актуални промоции. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

3) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Аптеки ЗАПАД.
     1) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Аптеки ЗАПАД, посетители и служители, Аптеки ЗАПАД използва оборудване за видеонаблюдение.

2) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

3) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

4) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис)

 

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

1)  Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

2)  Лица, които по възлагане на Аптеки ЗАПАД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 

3Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 

4) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

5) Лица, на които Аптеки ЗАПАД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Аптеки ЗАПАД обработват личните Ви данни от името на Аптеки ЗАПАД;

6) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

7) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

8) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Аптеки ЗАПАД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

 

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Аптеки ЗАПАД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Аптеки ЗАПАД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Аптеки ЗАПАД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

 

 

III. За какъв срок се съхраняват личните данни:

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

 

За персонала:

 

 • Ведомости за заплати - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят: на основание чл. 12 от Закона за счетоводството и чл. 38 от ДОПК;
 • Всички останали носители на счетоводна информация - 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят: чл. 12 от Закона за счетоводството и 5 години, съгласно чл. 38 от ДОПК.
 • Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1, независимо от съхранението им на друг носител: на осн. чл. 38 от ДОПК.
 • След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават: на осн. чл. 13 от ЗСчет. и чл. 38 от ДОПК.
 • Видеоизображения от  камерите за видеоналбюдение – до 30 дни от създаване на записа.

 

 

За пациентите:

 

 • Личните данни на пациентите се съхраняват за срок от 5 години, съгл. чл. 32 от Наредба № 4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти; за срок от 1 година, съгл. чл. 35 ал. 3, чл. 42 ал. 1, от Наредба № 4/2009 г. .
 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Аптеки ЗАПАД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Аптеки ЗАПАД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
 • Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил. 
 • Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

 

IV. Какви мерки за сигурност се прилагат за защита на личните данни в Аптеки ЗАПАД

 

 

    В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, в Аптеки ЗАПАД се прилагат строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

    криптиране на личните данни;

    DLP система, която проследява и доказва потокът на движение на информацията, съдържаща лични данни в информационните ни системи

    мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

    мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

    редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

    провеждане на регулярни обучения на персоналът, боравещ с лични данни.

   

V. Права на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от Аптеки ЗАПАД:

 

 1. Право на достъп до личните данни и информация, от вида, която е включена в настоящата Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да се поиска информация дали и за какви цели се обработват личните данни.

 2. Право да се изиска коригиране на личните данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработката.

 3. Право да се изиска изтриване на личните данни, само в някой от следните случаи:

  1. Същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

  2. Оттеглено е съгласието / субектът на данни е възразил за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

  3. обработването на данните е признато за незаконно;

  4. националното или европейското законодателство изискват това.

*** Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, член 17. 1. Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

4.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо: по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3;

з) обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, ...;

    Следователно, искането за изтриване на данни не би могло да бъде удовлетворено, когато се касае за данни, свързани с общественото здраве.

 

 1. Право да се изиска да се ограничи обработването на личните данни в някой от следните случаи:

  1. При оспорване точността на личните данни за срока, необходим за да се провери точността на данните;

  2. Установено неправомерно обработване, но субектът желае само ограничаване обработката на данните, вместо да бъдат изтрити;

  3.  Субектът желае личните данни да се съхраняват, въпреки, че Аптеки ЗАПАД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще бъдат ползвани от субекта за установяването, упражняването или защитата на права, интереси и претенции;

 

 1. Право да се поиска пренос на личните данни, които засягат субекта и които са предоставени от субекта, включващо получаването им от Аптеки ЗАПАД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основана на изрично съгласие или на договорно задължение;

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 1. Право да се възрази пред Аптеки ЗАПАД по всяко време и по лични причини на субекта на данни с оглед конкретната ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до субекта, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на Аптеки ЗАПАД или за които е посочено, че се обработва за наш легитимен интерес.

Когато е отправено възражение, Аптеки ЗАПАД ще отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно, дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

 

 1. Право по всяко време да бъде оттеглено съгласието за обработка на личните данни, когато обработката се основава на съгласие на субекта, като се заяви изрично желание чрез каналите за комуникация с Аптеки ЗАПАД.


Право на жалба до компетентният орган за България -  Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) +359 2 915 3580; Факс +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg, в случай, че субектът счита, че правата му във връзка с обработването на личните му данни са нарушени.

 

Може ли субектът на данни да откаже предоставянето на лични данни на Аптеки ЗАПАД и какви са последиците от това:

  

    За да бъде сключен трудов/граждански договор, както и да бъдат отпуснати предписаните с рецепта лекарствени продукти, Аптеки ЗАПАД се нуждае от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор и отпускане на лекарствения продукт, както и за изпълнение на нормативните задължения на Аптеки ЗАПАД.

    Непредоставянето на следните данни препятства възможността Аптеки ЗАПАД да сключи трудов/граждански договор:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, а ако лицето е под 16 години – и на негов родител или друго посочено лице;
 • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност, диплома за завършено образование, медицинско удостоверение, свидетелство за съдимост;
 • данни, събирани при плащане – номер на банкова сметка.

    Непредоставянето на следните данни препятства възможността Аптеки ЗАПАД да осъществи отпускането на лекарствените средства: рецепти, протоколи и рецептурни книжки и/или друга медицинска документация; документи за самоличност.

 

    Аптеки ЗАПАД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Политика за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

 

        Настоящата Политика е в сила от 27.05.2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

СПИСЪК-ДРУЖЕСТВА, упражняващи търговска дейност под търговското име АПТЕКИ ЗАПАД:

 1. „ТМТ Фарма груп“ ЕООД, ЕИК 204898362, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4001, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В, представлявано от Милена Маркова Каменова – Управител
 2. „Диенди – Фарм“ ЕООД, ЕИК 160122981, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4001, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В, представлявано от Милена Маркова Каменова – Управител;
 3. „ТЕРА 2000“ ЕООД, ЕИК 115796262, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4001, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В, представлявано от Милена Маркова Каменова – Управител
 4. „ТМТ Груп Фарма“ ЕООД, ЕИК 205382926, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4001, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В, представлявано от Милена Маркова Каменова – Управител
 5. „Фармамед“ ООД, ЕИК 160064503, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4002, р-н „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 129В, представлявано от Милена Маркова Каменова – Управител;
 6. „ТМТ Глобълфарм“ ЕООД, ЕИК 204898480, седалище и адрес на управление: град Пловдив 4001, р-н „Западен“, ул. „Царевец“ № 7, представлявано от Тошко Димитров Каменов – Управител