Общи условия

В сила от 01.08.2017 година. (Този докумет се състои от две отделни страници)

1. Обща информация

Интернет страницата www.aptekizapad.bg и интернет аптеката (по смисъла на ЗЛПХМ), поместена на нея, е собственост на фирма „ТМТ Фарма Груп ЕООД“ ООД, наричана в тези условия за краткост Аптека Запад. „ТМТ Фарма Груп ЕООД“ ООД, с ЕИК 115580923, е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Адрес по регистрация и за кореспонденция: България, град Пловдив, 4002, бул. „Пещерско шосе“ 129В.

ТМТ Фарма Груп ЕООД“ ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти. „ТМТ Фарма Груп ЕООД“ ООД е регистрирани по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.

Аптека Запад е администратор на лични данни с регистрация пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Дейността на Аптека Запад се регулира от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България (www.bda.bg/), с адрес България, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. +35928903555, факс: +35928903434.

Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от Интернет-магазина.

 

 

2. Контакт

Може да осъществите контакт с Аптека Запад:

  • по въпроси, свързани с интернет страницата:
  • по други въпроси:

3. Предоставяне на информация за здравни грижи 

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

Цените, посочени на Сайта, не включват опаковане и транспортиране до адреса посочен от потребителя. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на клиента, които се калкулират според тарифата на куриера.

Всяка поръчка над 100 лева се доставя безплатно на територията на цялата страна.

4. За сайта

Аптека Запад си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, Аптека Запад не поема никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Аптека Запад не гарантира и не се задължава да осигури работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на собствен риск на потребителя.

5. Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

 

 

 

6. Доставка

След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриер, избран от Аптека Запад. Аптека Запад не носи отговорност за закъснение в случай, че последното се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Аптека Запад не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Поръчаните стоки се доставят от куриер, избран от Аптека Запад, на посочения от клиента "Адрес за доставка" в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Заплащането за закупените продукти се осъществява посредством метода "Наложен платеж" т.е. заплащането се извършва на куриера при доставката на стоката.

При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на Аптека Запад с цел упражняване правата на потребителя.

При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

7. Прием от обект

След като приключи с поръчката и избере съответната опция, потребителят може да получи и заплати продукта/ите в избран от него обект в работното време на последния.

 

Продължение на страница 2